Новини

Листата на коалиция ВЪЗХОД за европейските избори

01.05.2019

Това е листата на коалиция ВЪЗХОД за европейските избори - номер 9 в бюлетината: 1. арх. Емил Мечикян – София,...

НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ

14.03.2019

На 30.03.2019 г. от 11.00 ч. в зала 4 на НДК в София ще се проведе Национално отчетно-изборно събрание на ПП "Движение...

Решение на ИС за изборите за ЕП

20.02.2019

С решение на Изпълнителния съвет на ПП "Движение Демократично Действие - Д3" от 17.02.2019 г. се отваря процедура за...

Съобщения

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:

 

Устав

УСТАВ

НА ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3”

ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА 19.10.2014 ГОДИНА


 

ГЛАВА I

НАИМЕНОВАНИЕ И СИМВОЛИ

 

Член 1. (1) Наименованието е Политическата Партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3”.

(2) Символите на Политическа Партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3” са лого, което представлява три стилизирани равностранни триъгълника, обърнати на дясно, които се преливат един в друг от ляво на дясно и знаме, което е правоъгълно, в син цвят, с поставено в средата логото на партията.

 

 

ГЛАВА II

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Член 2. Седалището и адресът на управление на Политическа Партия е „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3” е в град София 1000, Столична община, бул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков” № 115Б, вх. „А”, ет. 2, ап. 4.

 

 

ГЛАВА III

ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ

 

Член 3. Основните цели на Политическата Партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3” са:

1. Превръщане на Република България в нормална правова държава на заможни граждани;

2. Духовна и икономическа свобода и сигурност за всички български граждани;

3. Използване на експертния потенциал на нацията в определянето на националните приоритети и в управлението на страната.

4. Създаване на условия за повишаване на жизнения стандарт на българските граждани.

5. Гарантиране на националната сигурност, включително енергийната независимост на страната.

6. Облекчаване на процедурите и рязко съкращаване на сроковете за предоставяне на административни услуги.

7. Сплотяване на българската нация около християнските ценности и българските национални идеали.

 

Член 4. Начини за постигане на целите на Политическата Партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3:

1. Целите на партията могат да се постигнат единствено в условията на върховенство на закона.

2. Съгласно разпоредбите на Конституцията и законите, участие в политическия живот на страната, участие във властта и налагане на политическата програма по парламентарен път.

3. Постоянен диалог с гражданските, синдикалните, съсловните и браншовите организации за идентифициране и решаване на проблемите.

4. Включване на експертния потенциал на нацията в разработване на усъвършенствани модели за управление.

5. Обединяване на потенциала на българските граждани с десни и центристки убеждения;

6. Кампания сред гражданите за несъстоялото се морално осъждане и преодоляване на тежкото наследство на комунистическия режим и посткомунистическия преход.

 

 

ГЛАВА IV

РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

 

Член 5. Национални органи на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3” са:

1. Национално събраниеС)

2. Национален координационен съветКС)

3. Изпълнителен съвет (ИС)

4. Контролен съвет (КС)

Член 6. Регионални и местни структури на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3 са:

1. Регионален координационен съветКС)

2. Общински координационен съветКС)

3. Клуб.

 

I. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

 

Член 7. (1) Националното събрание (НС) е върховен орган на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3”. Националното събрание се състои от делегати по право и делегати на база квотно представителство:

1. Делегати по право са:

А. Членовете на Изпълнителния съвет;

Б. Народните представители, Министрите, Общинските кметове и общинските съветници, членове на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3”;

В. Председателите или упълномощен от тях друг представител на съответния Регионален координационен съвет;

Г. Председателите на Общинските координационни съвети;

Д. Членовете на Контролния съвет.

2. Квотно представителство.

Квотното представителство по чл. 7, ал. 1, т. 1 се определя с решение на Националния координационен съвет (НКС) по предложение на Изпълнителния съвет (ИС), и се съдържа в решението за свикване на Национално събрание.

(2) Отговорности и правомощия:

1. Избира с пряк избор членовете на Изпълнителния съвет и Националния координационен съвет, както и членовете на Контролния съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-Д3“;

2. Приема и променя устава на партията;

3. Решенията на Националния съвет са задължителни за всички членове, национални органи и регионални и местни структури на партията;.

4. Определя основните насоки на политическата дейност на партията;

5. Взема решение за прекратяване, саморазпускане, сливане или вливане в друга организация, разделяне на две или повече партии;

6. Приема отчетите за дейността на Националния координационен съвет и Контролния съвет за изминалия мандат.

(3) Редовно Национално събрание се свиква не по-рядко от веднъж на две години. Извънредно Национално събрание може да се свика с решение на Националния координационен съвет не по-рано от един месец от датата на провеждането му.

 

Член 8. (1) Националният координационен съвет (НКС) взема важните политически решения и координира дейността на партията между две Национални събрания.

1. НКС се състои от 50 (петдесет) члена с право на глас както следва:

А. Членовете на Изпълнителния съвет – 9 члена;

Б. Пряко избрани от Националното събрание членове - 41 (четиридесет и един) члена;

2. С решение на НКС в работата му могат да бъдат включени и други представители с право на съвещателен глас.

(2) Мандат.

1. Мандатът на НКС е две години.

2. Мандатът на член на НКС може да бъде прекратен предсрочно с решение на НКС, взето с мнозинство най-малко 2/3 от общия списъчен състав на членовете му с право на глас, когато е налице трайна невъзможност да изпълнява задълженията си, подал е оставка или е налице системна дейност срещу решенията, целите и принципите на партията. В този случай съставът на НКС се намалява с един член с право на глас до провеждането на Национално събрание.

(3) Отговорности и правомощия на НКС:

1. Изработва и приема управленска програма и текущи приоритети и позиции на партията.

2. Взема решения за участие в избори и коалиционната политика на партията.

3. Гласува по предложение на Изпълнителния съвет окончателното подреждане на листите с кандидати за народни представители в националния и европейския парламент, кандидатите за президентски избори, за кметове на общинските центрове и други публични позиции;

4. Може да отменя решения на Изпълнителния съвет, Регионален координационен съвет и Общински координационен съвет, когато същите противоречат на взетите решения от националните органи на партията, правилата, принципите и целите, записани в Устава и правилниците;

5. Взема решение за свикване и отменяне на Национално събрание.

6. НКС провежда редовни заседания не по-малко от един път на два месеца;

7. Заседанията на НКС се насрочват с решение на Изпълнителния съвет не по-рано от три дни преди датата на провеждането им.

8. По предложение на Изпълнителния съвет, НКС приема правилници за дейността на структурите и на Контролния съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3”, както и при възникване на необходимост, приема допълнителни процедури, правила и механизми.

9. Приема междинните финансови и политически отчети на партията, представени от Изпълнителния съвет и Контролния съвет.

10. Взима и други решения, възложени му в Устава, правилниците и решенията на Националното събрание.

 

Член 9. (1) Изпълнителен съвет (ИС). Изпълнителният съвет се състои от девет члена с право на глас - Председател, двама Заместник-председатели, пет члена и Организационен секретар, избрани от Националното събрание с пряко гласуване. В работата на ИС с право на съвещателен глас участва и Председателят на Контролния съвет, или друг, упълномощен от него член на Контролния съвет.

(2) Мандат.

1. Мандатът на ИС е две години.

2. Мандатът на Председателя може да бъде прекратен предсрочно с решение на НКС, взето с мнозинство най-малко 2/3 от общия списъчен състав на членовете му с право на глас, когато е налице трайна невъзможност да изпълнява задълженията си, подал е оставка или е налице системна дейност срещу решенията, целите и принципите на партията. В този случай НКС избира временен Председател от състава си. Изборът на временен председател се прави с мнозинство минимум 2/3 от общия списъчен състав на членовете му с право на глас.

3. Мандатът на Заместник-председателите, членовете на ИС и Главния координатор може да бъде прекратен предсрочно с решение на НКС, взето с мнозинство повече от половината от общия списъчен състав от членовете му с право на глас. В тези случаи със свое решение НКС избира времемно изпълняващ овакантената позиция след членовете си при кворум повече от половината от общия списъчен състав на членовете си с право на глас. Новоизбраният член е с мандат до края на мандата на ИС, в който е избран.

(3) Отговорности и правомощия на ИС:

1. Ръководи дейността на партията;

2. Разработва и представя пред обществото и институциите политическите позиции и приоритети на партията, изработени на основата на програмните документи и решенията на Националното Събрание, НКС и своите решения.

3. Взема решения по всички възникнали въпроси, които не са от изрична компетентност на Националното събрание или НКС;

4. Свиква заседанията на НКС най-малко три дни преди датата на провеждането им;

5. Може да свиква и отменя заседания на всички регионални и местни структури на партията.

6. След обсъждане с представители на регионалните и местни структури изготвя и внася за одобрение в НКС кандидатурите на партията за изборни длъжности, както и за подредбата на кандидатски листи в изборите за национален парламент, за Европейски парламент, общински съветници и кметове, както и за други позиции.

7. Отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на средствата на партията, организира воденето на счетоводството на партията, наблюдава и контролира финансите на органите и структурите.

8. Извършва и други дейности, възложени му в Устава, правилниците и решенията на НС;

 

Член 10. (1) Председател. Председателят на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-Д3”:

1. Ръководи дейността на Изпълнителния съвет и Националния координационен съвет и представлява партията пред всички юридически и физически лица.

2. Свиква заседанията на Изпълнителния съвет. В случай на негово отсъствие Председателят може да бъде заместван от упълномощен от него заместник-председател или друг член на ИС;

 

Член 11. Организационен секретар. Организационният секретар:

1. Отговаря за изграждането и контрола на Националния регистър на членовете и структурите на партията.

2. Извършва контрол по легитимността на състава, решенията, документацията, структурите и органите на партията.

3. Съхранява протоколите и присъствените листа от заседанията на НКС и ИС.

4. Координира и контролира изпълнението и спазването на решенията на органите и структурите, правилата на Устава и правилниците към него.

5. Във връзка с дейността на партията може да изисква всякаква информация, отчетност и документи от регионалните и местните структури.

6. Утвърждава формуляри, бланки и регистри предвидени в Устава, правилниците и решенията на НКС и ИС.

7. Сключва и прекратява договорите от името на партията с юридически и физически лица;

8. Извършва и други дейности, възложени му с решение на НКС или ИС.

 

Член 12. Контролен съвет. Контролният съвет (КС) е контролен орган по спазване на Устава и законосъобразността на вземаните от органите и структурите на партията решения и контрол на управлението на финансите. Контролния съвет тълкува устава по искане на ИС или писмено искане на поне десет редовно отчетени членове на партията.

1. КС се състои от Председател и двама члена, избрани от Националното събрание за срок от 2 години;

2. Мандатът на член на КС се прекратява предсрочно с решение на НКС, взето с мнозинство 2/3 от общия списъчен състав на членовете му, когато е налице трайна невъзможност да изпълнява задълженията си, подал е оставка или са налице тежки нарушения на Устава, решенията, целите и/ли принципите на партията. В този случай НКС попълва със същото мнозинство овакантеното място до завършване на мандата.

3. Контролният съвет функционира по правилник, приет от НКС.

 

II. РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ СТРУКТУРИ

 

Член 13. (1) Регионален координационен съветКС). Регионалният координационен съвет е оперативна структура на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3” във всеки планов икономически регион. РКС се представлява от Регионалния председател, а в негово отсъствие от посочен от него заместник председател на РКС или секретар:

(2) Регионалният координационен съвет се състои от следните членове с право на глас:

1. Регионален председател, избран от Регионално събрание;

2. Регионален секретар, който се избира с решение на РКС по предложение на Регионалния председател;

3. До петима заместник председатели на РКС, чиито брой и състав се определят с пряк избор от РКС;

4. Народните представители, избрани от многомандатните избирателни райони в съответния регион, членове на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3”;

5. Областните управители от плановия икономически регион, членове на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3

6. Кметовете и Заместник-кметовете на общини от плановия икономически регион, членове на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3”;

7. Председателите на Общинските координационни съвети на партията от територията на плановия икономически регион.

(3) Правомощия и отговорности на Регионален координационен съвет:

1. Регионалният координационен съвет обсъжда политиката на партията в съответния регион и взема решения свързани с нея, които не са от изричната компетентност на НС, НКС и ИС;

2. Регионалният координационен съвет има мандат от две години;

3. Регионалният координационен съвет провежда редовни заседания поне веднъж на три месеца.

 

Член 14. (1) Общински координационен съвет КС). Общинският координационен съвет е оперативна структура на територията на общината (за градовете с районно деление-района). ОКС се представлява от Общинския координатор или секретар.

(2) ОКС се състои от следните членове с право на глас:

1. Общински председател, избран от Общинско събрание чрез пряк избор;

2. Общински секретар, избран от ОКС по предложение на общинския председател;

3. От 3 (три) до 10 (десет) члена, избрани пряко от Общинското събрание;

4. Кмет на общината (за градовете с районно деление – района), член на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-Д3”;

(3) В заседанията на ОКС със съвещателен глас вземат участие общинските съветници в общината, както и кметовете на населени места, членове на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3”;

(4) Правомощия и отговорности:

1. ОКС формира и реализира политиката и решенията на партията на местно ниво, отстоявайки идеите, целите, принципите и ценностите заложени в решенията на Националните органи, Устава и програмните документи;

2. ОКС може да изисква съдействие, да отправя питания и предложения за решения към националните органи по проблеми на общността;

3. ОКС обсъжда и взема решение по важни точки от дневния ред на сесиите на общинския съвет в общината. Решенията са задължителни за всички общински съветници, членове на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3”;

4. Взема решение за свикване на Общинско събрание;

5. ОКС заседава поне веднъж месечно, но задължително преди всяка сесия на общинския съвет в общината.

 

Член 15. Общинско събрание:

1. Състав: Всички членове на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3” в общината.

2. Отговорности на общинското събрание:

А. Изработва политически приоритети на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-Д3” за развитието на общината;

Б. Избира с пряко гласуване Председател, Секретар и членове на ОКС;

В. Номинира и отстоява пред РКС и ИС кандидатури за изборни длъжности;

Г. Общинско събрание се свиква от ОКС най-малко веднъж на две години.

 

Член 16. Клуб. Клуб на партията се създава в села, които избират пряко свой кмет.

 

 

ГЛАВА V

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Член 17. Партията се представлява пред националните и държавни органи, както и в отношенията й с други юридически субекти от нейния Председател.

 

 

ГЛАВА VI

ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 

Член 18. (1) Член на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3” може да бъде всеки български гражданин с избирателни права, който приема устава и целите на партията и не членува в друга политическа партия.

(2) Членството възниква с подаване на заявление до съответния ОКС, който е длъжен да се произнесе в срок до един месец.

(3) Членство може да възникне и с решение на Изпълнителния съвет.

(4) Не могат да са членове наборните и кадровите военнослужещи, служителите в областта на вътрешната сигурност и обществения ред, следователите, прокурорите, съдиите, служителите в дипломатическата служба, както и други лица, за които със специален закон е забранено членство в политическа партия.

 

 

ГЛАВА VII

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Член 19. (1) Всеки член на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3“ има право:

1. Да членува в Общинското събрание;

2. Да участва в обсъждането на политиките и изработването на решенията на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3“ на съответното ниво;

3. Да иска и да получава информация от партийните органи и структури за политиката и позициите на партията;

4. Да предлага и избира, както и да бъде предлаган и избиран в органите на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3“;

5. Да бъде предлаган и избиран като кандидат на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3“ за изборни длъжности.

 

(2) Всеки член на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3“ е длъжен:

1. Да спазва Устава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3.

2. Да спазва решенията на органите и структурите на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3.

3. Да участва в организационната и политическа дейност на партията и в изборните кампании на съответното ниво.

4. Да пази и работи за обществения авторитет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3.

5. Да заплаща редовно членски внос.

 

Член 20. Прекратяване на членството в ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3става при:

1. Писмено заявление за напускане до Общинския, Регионалния или Организационния секретар, както и при устно заявление, отбелязано надлежно в писмен документ на съответния орган или структура.

2. Решение на НКС или ИС за изключване, след като е констатирано поведение или тежки нарушения на Устава, политическите и нормативни документи на партията и решенията на националните органи.

3. Системно неучастие в работата на съответните органи и структури. Решението се взема от ИС. Решението подлежи на обжалване пред Контролния съвет в 7 (седем) дневен срок;

4. Членове, които не заплащат членски внос за период от дванадесет месеца, губят правата и статута си на членове на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3“.

5. Смърт.

 

 

ГЛАВА VIII

ЧЛЕНСКИ ВНОС

 

Член 21. (1) Размерът на членския внос се определя на 5.00 (пет) лева годишно.

(2) Членовете на партията могат да правят и допълнителни доброволни вноски по ред уреден във Финансовия правилник.

 

 

ГЛАВА IX

ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПАРТИЙНО ИМУЩЕСТВО

 

Член 22. ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3” се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия по смисъла на Закона.

Член 23. (1) Собствените приходи на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3са приходите от:

1. Членски внос;

2. Собствени недвижими имоти;

3. Дарения и завещания от физически лица;

4. Лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на императивни разпоредби на ЗПП;

5. Издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.

(2) Дарението от едно физическо лице за една календарна година не може да надхвърля 10 000.00 (десет хиляди) лева.

(3) Политическата партия може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.

(4) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5.

(5) Непаричните приходи по ал. 1 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.

Член 24. Държавната субсидия се усвоява и разходва съгласно българското законодателство и в съответствие с процедурите във финансовия правилник на партията.

Член 25. (1) Политическата партия не може да получава:

1. Анонимни дарения под каквато и да е форма;

2. Средства от юридически лица и от еднолични търговци;

3. Средства от религиозни институции;

4. Средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

(2) Политическата партия не може да получава движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма, от субектите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.

(3) Политическата партия може да получава за безвъзмездно ползване от физически лица само техни собствени движими и недвижими вещи, както и безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

Член 26. Разпореждането с партийното имущество става в съответствие и при стриктно спазване на разпоредбите на ЗПП и този Устав.

 

 

ГЛАВА X

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Член 27. ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3“ се прекратява при:

1. Решение за сливане или вливане в друга партия;

2. Решение за разделяне на две и повече партии;

3. Р>ешение за саморазпускане съгласно устава й;

4. Влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;

5. Разпускане с решение на Софийски градски съд.

 

 

ГЛАВА XI

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

 

Член 28. (1) Заседанията на Националното събрание, Националния координационен съвет, Изпълнителния съвет, Регионалното събрание, Регионалните координационни съвети, Общинските събрания, Общинските координационни съвети и Контролния съвет се свикват от Председателя на съответния орган, регионална или местна структура, освен в случаите когато не е предвидено и друго.

(2) При свикване на заседание на Национален орган или местна структура, всички членове с право на глас, трябва да са надлежно уведомени от председателя или секретаря на съответния орган или структура, освен в случаите, когато е предвидена друга процедура. Неразделна част от решението за свикване на заседанието е дневен ред на заседанието.

(3) Националните органи, регионалните и местните структури заседават при кворум повече от половината от членовете с право на глас.

(4) При липса на кворум в обявения начален час, се изчаква един час и след това заседанието се провежда при наличния кворум, но не по-малко от 1/3 от имащите право на глас членове.

(5) Националните органи, регионалните и местните структури взимат решения с повече от половината от присъстващите, освен в случаите, когато изрично е предвидено друго мнозинство.

(6) За всяко заседание на орган или структура се води протокол и присъствен лист. Копие от протокола се предоставя на висшестоящите органи при поискване.

(7) При наличие на извънредни и/или неотложни обстоятелства Националния координационен съвет и Изпълнителния съвет могат да взимат и неприсъствени решения. Мненията и гласуването по разглежданите въпроси при неприсъствени решения се протоколират и обобщават от Организационния секретар, който заверява достоверността на решението с личен подпис и печата на партията. В тези случаи в присъствения лист Организационния секретар удостоверява с подписа си обстоятелствата, при които е получен вота на отсъстващия член.

(8) Извънредно заседание на орган или структура, с изключение на Национално събрание, може да бъде свикано по искане на една трета от членовете му с право на глас. Искането се отправя до председателя на съответния орган или структура и заседанието се свиква от него в едноседмичен срок.

 

 

ГЛАВА XII

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Член 29. Промяна в състава на национални органи, регионални и местни структури, поради нов избор или попълване в състава по право с оглед привеждането му в съответствие с настоящият Устав, настъпва считано от момента на възникване на обстоятелствата, налагащи съответната промяна.

Член 30. Членове на националните и/или регионални и местни органи на партията, заемащи позицията по право, на основание заемана от тях публична изборна длъжност в държавната или общинската власт, при решение за предсрочно прекратяване на мандата на съответния държавен или общински орган, запазват заеманата в партията позиция до осъществяване на избор на нов състав на съответния държавен или общински орган.

Член 31. (1) Политическата партия може да създава свои местни структури на териториален или тематичен принцип и по местоживеене.

(2) Политическата партия може да създава свои младежки, женски и други организации.

(3) Политическата партия не може да създава свои структури по месторабота в търговски дружества, кооперации, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел и религиозни институции, в държавни, областни или общински администрации, както и да се намесват в управлението и дейността им.

(4) Политическата партия не може да създава детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст, религиозни и военизирани структури.

Член 32. Всички районни структури в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна – ползват статута на общински структури.

Член 33. За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Член 34. В случай че разпоредби на Устава противоречат на закона, те се заместват по право от императивните му норми.